ДЕТСКИ ГРАДИНИ ® КАТАЛОГ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВАРНА И БУРГАС - НАМЕРЕТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ

slide 1 slide 2 slide 3

Деца със СОП

Децата със специални образователни потребности са деца с физически увреждания; със сензорни увреждания (зрителни, слухови, моторни); деца с речеви смущения и нарушения; деца с интелектуална недостатъчност. Тези деца не могат да се изолират, тоест могат, но това би била една много грешна стъпка, защото те съществуват и са част от нашето общество - те обитават нашият свят!

1 Какво са специални образователни потребности СОП

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:

• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);

• Физически увреждания;

• Умствена изостаналост;

• Езикови-говорни нарушения;

• Специфични обучителни трудности;

• Емоционални или поведенчески;

• Нарушения на общуването и комуникацията;

• Хронични заболявания, които водят до СОП;

• Множество увреждания

2 Какво означава интегрирано обучение?

Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигорява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално–битови условия, индивидуалните образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

В момента в България значителен брой деца с увреждания неполучават образование или се обучават в домовете си чрезиндивидуална форма на обучение. Така те са лишени отвъзможността да общуват със своите връстници, да бъдатсамостоятелни и равнопоставени. В резултат на това голяма частот техните възможности и социалните им умения оставатнедостатъчно развити. Дългосрочните последици от такъвподход са трайна социална изолация, неконкурентноспособностна пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации

 

Предмет на Националния план за интегриране на деца съсспециални образователни потребности и/или с хроничнизаболявания в системата на народната просвета са:

1. включването на деца със специални образователнипотребности, независимо от вида и степента на увреждането имв учебния процес във всички видове училища и детски градиниот системата на народната просвета;

2. конкретните ангажименти на държавни и общинскиструктури за осигуряване на необходимия и достатъчен ресурсвъв всички видове училища и детски градини, в които сеобучават или се очаква да се обучават деца със специалниобразователни потребности, независимо от вида и степента наувреждането им;

3. методиката за прогнозиране и планиране на конкретнитесоциални случаи, в които ще се прилагат интегрирани форми наобучение, респективно финансиране на дейностите;

4. методиката за адаптиране на училищната среда до степенна подкрепяща среда;

5. сроковете и отговорностите за привеждане нанормативните актове в системата на народната просвета всъответствие с чл.21, ал.1 и ал. 2 ; чл.27, ал.1 и ал. 2 от Закона

за народната просвета;

6. сроковете и отговорностите за изработване и въвежданена програми за интегрирани форми на обучение;

7. възлагането на контролни функции за изпълнение навмененитеотговорности на Национален обществен съвет и областниобществени съвети за интегрирано обучение.

 

Началото

На 28 юли 2008 г. министърът на образованието Даниел Вълчев подписва заповед, която е на път да преобрази живота на около 70 деца с увреждания и на техните родители и близки. Според заповедта столичните 5-о помощно училище (ПУ) в район "Слатина" и 2-ро ПУ в район "Илинден" се преобразуват в 1-во ПУ, което ще се помещава в рушащата се сграда на 2-ро ПУ. На "езика на градския транспорт" и задължителните задръствания това означава около час и половина повече път. Преди обнародването на заповедта през август в Държавен вестник директорите са осведомени (или предупредени) устно на среща тет-а-тет в Регионалния инспекторат по образованието - София-град. А за родителите вестта се оказва повече от неудачна честитка за първия учебен ден. Оттогава насам те се борят да спасят децата си от "реорганизацията" на МОН. Не само защото не искат болните им деца да напускат сградата на 5-о помощно училище, но и защото не желаят да ги пратят във 2-ро. До цялата ситуация се стига в резултат на Националния план за интегриране на децата със специални образователни потребности, който предвижда по-здравите от тях да бъдат интегрирани в масовите училища. Проблемът е за останалите, които по едни или други причини не могат да учат в т.нар. нормална среда.

 

5:2

5-о ПУ се помещава в две сгради на улица "Владово" 1, пряка на бул. "Гео Милев". На входната врата на основното здание има рампа за децата с двигателни увреждания, а над нея - табела, която категорично указва местонахождението ви. "Единствено в нашето помощно училище в София има стол, в който безплатно храним децата. Полуинтернатен тип сме и нямаме право на средства за обяд - намираме ги от спонсори", разказва директорът Емил Петров. Чрез благотворителност са набавени също компютри, телевизори, dvd-та, бяла учебна дъска, нови чинове за класните стаи. Интериорът не може да се определи като луксозен, но е приличен.

Ако сте пътували по бул. "Тодор Александров", сте минали покрай сградата на 2-ро ПУ. Само че и през ум не би ви минало, че тази сграда е обитаема - буйната растителност и олющената фасада от страната на улицата трудно загатват признаци на живот. Дворът се дели от възпитаниците на помощното училище и децата от дома за деца без родителски грижи "Петко Р. Славейков"

"След направената проверка за миналата учебна година се установи, че в 5-о помощно от 92 деца 62 са с лека умствена изостаналост и подлежат на интегриране в масовите училища. Останалите са с лека към умерена умствена изостаналост и само 12 от тях са с множество увреждания", аргументира решението на МОН Латинка Ковачева, старши експерт към Регионалния инспекторат по образованието - София-град. По думите й болните деца във 2-ро помощно са много повече и с по-сериозни увреждания, което е натежало в полза на решението за сградата, която да обедините двете училища. Освен това тя цитира доклад на Комисията по дискриминация от 2007 г., според който "социалната занемареност", а не генетични или физически увреждания са причина за диагнозата на много деца, класифицирани като интелектуално изостанали. Става дума най-вече за ученици от ромски произход, които са около 30% от общия брой на децата в "Слатина".

Според родителите, които водят децата си всеки ден в 5-о помощно училище, Ковачева не казва истина. Те твърдят, че в 5-о ПУ почти няма деца от ромски произход, докато във 2-ро ПУ имало доста. "Не вярвах на очите си, че това е училището, което държавата ми дава и ме уверява, че е права и че не дискриминира детето ми. В моите представи все едно ми казват: Взимайте си уродите и се махайте, казва Виолета Костова, майка на 11-годишния Кирил, който е с умерена умствена изостаналост.

"И двете учебни заведения се намират в изключително стари сгради. 5-о помощно е добре поддържано отвън, но вътре не е", разяснява Латинка Ковачева. Според нея родителите не трябва да се притесняват от факта, че на входа на 2-ро помощно училище няма рампа за децата с двигателни увреждания. "Всички казват, че стълбите са стръмни, но училището е изключително чисто и поддържано отвътре, обзаведено е с нови мебели и тоалетните са действително направени както трябва. Това бяха и причините МОН да избере тази сграда", обяснява Ковачева.

По думите й предстои реконструкция, според която е планирано да се изгради стълбище, съобразено с всички изисквания. Друг довод за сливането е близостта на помощното училище до други две заведения за деца - съседната 113-а гимназия "Сава Филаретов" и интерната "Петко Славейков" (с който 2-ро дели един двор), тъй като по този начин "се извършва наистина една социализация и интеграция на децата във всички области". Ирена, майка на дете от 5-о помощно, обаче не споделя нейната позиция: "Чувала съм за случаи, в които децата от пансиона удрят и обиждат децатаот помощното училище. Аз няма да запиша дъщеря си там!"

Реклама